'; ';
Si continua navegant entenem que accepta l'ús de cookies.    
 • 08551 Tona (Barcelona)    
 • info@katakrak.com    
 • (34) 646.255.079

Avís Legal:Titularitat del portal


Sandra Sardà Cabero (En endavant, el titular o Sandra Sardà Cabero), és el titular d'aquest portal web www.katakrak.com (en endavant, el Portal). El seu domicili es troba a C. Antoni Figueres, 11 08551 Tona, Barcelona i el seu DNI és 77312262Q.


Pot posar-se en contacte amb el titular del Portal a través del següent e-mail: info@katakrak.com.


El nom de domini a través del qual s'accedeix al present Portal és titularitat de Sandra Sardà Cabero, i per tant està prohibida la seva utilització en connexió amb continguts, productes i / o serveis que no siguin titularitat de Sandra Sardà Cabero, ja que pot causar confusió entre els usuaris finals o fins i tot el descrèdit de Sandra Sardà Cabero.Objecte


El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés, navegació i ús de l'esmentat portal per part de tots els usuaris. Si l'usuari no està d'acord amb les mateixes, ha d'abandonar aquest lloc web de Sandra Sardà Cabero de forma immediata.


El fet d'accedir a aquest Portal suposa el coneixement i acceptació íntegra per part de l'usuari dels termes i condicions d'ús del Portal, en la versió publicada en el moment en que s'accedeixi al lloc web.


Sandra Sardà Cabero es reserva el dret de modificar o actualitzar, en qualsevol moment, les presents Condicions Generals i, en general, els elements que integren el disseny i la configuració del Portal, tant en la versió en català com en altres idiomes, si les hagués. Per això, Sandra Sardà Cabero recomana als usuaris que llegeixin detingudament les presents condicions cada vegada que accedeixin al Portal.


El Titular també es reserva la facultat d'oferir determinats productes o serveis exclusivament als Usuaris registrats a través del Portal i que acceptin expressament les condicions particulars que siguin d'aplicació.


Així mateix, el Titular es reserva la facultat de donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés als productes, serveis i / o continguts del Portal, així com la configuració mateixa del Portal, prestacions, productes, serveis i continguts, sense possibilitat per part de l'Usuari de reclamar ni exigir cap indemnització a què, en el menester, renúncia. En particular, el Portal pot deixar d'estar operatiu amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i / o adequació a canvis tècnics, operatius i / o legals. Després d'aquesta terminació, seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en el present Avís Legal i / o en qualssevol condicions particulars que siguin d'aplicació.Accés i ús del portal


L'Usuari declara que entén i comprèn les Condicions Generals aquí enunciades i que disposa de la capacitat legal necessària per a contractar i obligar-se en els termes establerts en les mateixes i per utilitzar aquest Portal de conformitat amb les condicions generals establertes.


El simple accés al Portal, l'ús dels continguts oferts en el mateix, així com: l'emplenament de formularis, l'enviament de sol·licituds d'informació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors implicarà, per part dels que naveguin al Portal, l'adquisició de la consideració d'Usuari i l'acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal.


L'accés i utilització de determinats apartats d'aquest Portal requereixen el previ registre com a Usuari Autoritzat. En aquests casos, l'Usuari declara que tota la informació subministrada per ell en el curs de la utilització d'aquest Portal és vertadera, completa i precisa.


El Titular adverteix a l'Usuari que podran ser rebutjades les peticions de registre realitzades de forma fraudulenta o en vulneració de normes o drets de tercers, podent a més ser donats de baixa com a Usuaris Autoritzats si infringeixen les presents condicions legals o les advertències i requeriments que els exigeixi el titular respecte a comportaments que vulnerin les polítiques i normes que regeixen aquest portal.


En tot cas, l'accés, navegació i ús del Portal, així com tot accés de l'Usuari Autoritzat sota el seu nom d'usuari / accés i contrasenya o des del seu compte, es fa sota l'única i exclusiva de l'Usuari, de manera que aquest es compromet a observar de forma diligent i fidel qualsevol instrucció addicional relativa a l'ús del Portal i els seus continguts. Especialment, l'Usuari s'obliga a usar els continguts del Portal de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, s'abstindrà d'utilitzar el portal o els seus continguts:

 1. Amb fins contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic ia les instruccions rebudes del Titular.
 2. Amb finalitats lesives dels legítims drets de tercers.
 3. Per a remetre publicitat o comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat.
 4. Amb fins comercials o per a divulgar de qualsevol manera la informació obtinguda.


Registre, accés i ús del portal


L'Usuari que voluntàriament es registri al Portal es fa responsable de tractar de forma confidencial i custodiar adequadament la seva clau d'usuari i contrasenya d'accés, en tant que són personals i intransferibles, evitant així l'accés de terceres persones no autoritzades al Portal. En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar immediatament al titular, en cas que conegui o sospiti l'ús de la seva contrasenya per tercers, o quan s'hagi produït qualsevol fet que faci possible l'ús indegut de la seva contrasenya, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.Propietat intel·lectual i industrial


Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu i sense que la següent enumeració sigui un numerus clausus, els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, l'estructura de navegació, el programari, continguts audiovisuals o sonors, el disseny gràfic i els codis font, els índexs, les marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (en endavant, les continguts) són propietat de Sandra Sardà Cabero, o de tercers, dels quals Sandra Sardà Cabero ha obtingut la corresponent llicència d'ús.


Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts. L'ús, explotació o utilització no autoritzada dels Continguts donarà lloc a les responsabilitats legals que pertoquen.


Especialment està prohibit l'ús de les marques, noms comercials o signes distintius propietat del Titular o de tercers, sense el previ consentiment per escrit del seu titular.Responsabilitats del titular


El Titular declara que ha adoptat totes les mesures necessàries i raonables, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar l'existència i / o transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.


Així mateix, el titular posarà tots els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació i continguts subministrats al Portal.Exclusió de garanties


L'Usuari coneix i accepta expressament que el titular no atorga cap garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, sobre la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació publicada i / o subministrada al Portal amb relació als productes i / o serveis de Sandra Sardà Cabero.


En particular, el Titular no garanteix ni es fa responsable de:

 1. La manca de disponibilitat o accessibilitat del Portal o de continuïtat dels continguts del Portal.
 2. L'existència d'interrupcions, errors en l'accés al Portal o mal funcionament del Portal, així com problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.
 3. L'absència de virus i altres elements informàtics nocius al Portal o servidor que el subministra. Correspon a l'Usuari, si escau, la disponibilitat de mitjans adequats per a la detecció o desinfecció de programes informàtics nocius.
 4. La invulnerabilitat del Portal i de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix.
 5. La inexistència d'errors en els continguts.
 6. L'adequació per a un objectiu o fi particular del Portal i de la informació publicada i / o subministrada amb relació als productes o serveis postvenda de Sandra Sardà Cabero.
 7. Les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal, ni dels danys i perjudicis per a l'Usuari o per a tercers en motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al portal.
 8. Dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.
 9. Qualssevol altres danys que, si s'escau puguin causar per funcionament defectuós del Portal, incloent-hi, entre d'altres, danys directes, indirectes, pèrdues o perjudicis derivats d'una reducció de beneficis, de la interrupció del negoci o pèrdua d'informació, entre d'altres.
 10. Els comentaris o opinions expressades pels Usuaris i / o tercers al Portal, si n'hi ha. Sandra Sardà Cabero es reserva el dret a esborrar qualsevol comentari que puguin resultar ofensius, inadequats o denigrants. També es reserva el dret a bloquejar i impedir els futurs comentaris provinents dels autors d'aquests comentaris.


Enllaços


El Titular pot oferir al seu Portal enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d'Internet que es troben fora del Portal. En cap cas aquests enllaços han de pressuposar que hi hagi acords amb els seus responsables, ni la recomanació de Sandra Sardà Cabero a la contractació de productes i / o serveis que s'ofereixin.


El Titular no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les que es puguin establir enllaços des del Portal. En conseqüència, el Titular no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a les que es poguessin establir un enllaç des del Portal, en concret, a títol enunciatiu i no exhaustiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació , arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general. Els Usuaris que utilitzin aquests enllaços hauran de consultar les condicions legals aplicables als llocs web de destí.


Per al cas que qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Portal, amb prioritat a realitzar aquest enllaç haurà d'obtenir una autorització expressa i per escrit del Titular i l'enllaç haurà de ser absolut i complet, en el sentit que es realitzi a la pàgina principal de Sandra Sardà Cabero, abastant tota l'extensió de la pàgina principal del Portal.


En el cas que l'entitat que realitzés l'enllaç des de la seva pàgina web al Portal de Sandra Sardà Cabero, també desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu del Titular i / o del Portal, necessités la prèvia autorització expressa i per escrit de Sandra Sardà Cabero.Nul·litat


En el cas que el titular no exercís qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avís Legal i / o Política de Privacitat, això no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord que haurà de ser per escrit de part seva.Legislació i jurisdicció


La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal i Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest Portal, serà la llei espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.


Versió 1


Aquest Avís Legal i la Política de Privacitat són de 15 de maig de 2018.


Next Generation